TILBAGE

Parkometers brugerbetingelser

Her i en lang og formel udgave. Gældende fra 1. januar 2018.

Læsetid: 15 minutter

1. Anvendelse


1.1. Disse almindelige betingelser og vilkår (de ”Almindelige Betingelser og Vilkår”) gælder for leveringen af Tjenester fra Parkometer ApS, CVR nr. 37925616, Søvangsvej 10, DK-8680 Ry. (”Parkometer”), til privatpersoner (forbrugere) (”Kunden”) i Danmark.

1.2. Alle Tjenester leveres i henhold til gældende lovgivning og i henhold til: - eventuelle individuelt aftalte betingelser og vilkår, og - disse Almindelige Betingelser og Vilkår.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ovenstående bestemmelser, har de prioritet i ovenstående rækkefølge.

1.3. Tjenesterne henvender sig til privatpersoner over 18 år.

1.4. Kunden accepterer at være underlagt disse Almindelige Betingelser og Vilkår ved anvendelse af App’en. Der bliver indgået en bindende aftale (”Aftalen”), når Parkometer har registreret Kundens registrering af en parkering, og Kunden får adgang til Parkometers Tjenester. Disse Almindelige Betingelser og Vilkår udgør en del af Aftalen mellem Parkometer og Kunden.


2. Definitioner


2.1. I disse Almindelige Betingelser og Vilkår og i forbindelse med Tjenesterne gælder følgende definitioner:


2.2. Der kan være angivet definitioner andre steder i disse Almindelige Betingelser og Vilkår.


3. Almindelige Betingelser og Vilkår for Tjenesterne


3.1.1. Parkometer tilbyder et elektronisk system til betaling for parkering (”Parkometer-Systemet”), hvorved Parkometer, i samarbejde med Parkeringsudbydere og andre Partnere, giver Kunden mulighed for at betale for parkeringen af sine køretøjer (”Parkeringstjenesten”).

3.1.2. Parkometer præciserer i det følgende en detaljeret beskrivelse af tjenesten:

App'en anmoder om adgang til telefonens GPS for at kunne fremsøge nærmeste parkeringspladser. På app'ens kort vælges den parkeringsplads, hvor køretøjet er parkeret. Kun parkeringspladser i kortet kan betales med app'en. Adressen på parkeringspladsen vil fremgå i app'en efter valg.

Bilens nummerplade skal registreres, så parkeringsvagter kan tjekke om der er en gyldig parkering på nummerpladen. Parkeringsvagterne scanner nummerpladen og kontrollerer i Parkometers system for en konstatering af, om Kunden har foretaget en gyldig og aktiv parkering. Det sker via en krypteret adgang til Parkometers register. Parkeringsvagterne er udstyret med en krypteret nøgle, der sætter dem i stand til at besigtige nummerpladernes digitale registrering i Parkometers system uden risiko for en utilsigtet, elektronisk deling af Kundens nummerplade.

Antal timer / minutter til parkering indstilles. Vælges fx. 1 time vil parkeringen automatisk udløbe efter 1 time. Parkeringen kan på et hvilket som helst tidspunkt stoppes. Der betales kun for tiden indtil parkeringen stoppes eller ved udløb af indstillet tid.

Efter godkendelse sendes brugeren til MobilePay, hvor beløbet reserveres i MobilePay.

App'en anmoder om adgang til at sende push beskeder til telefonen for at kunne informere, når parkeringen er ved at udløbe eller udløbet.

App'en viser en bekræftelsesside med en nedtælling til udløb af parkeringen samt sted, hvor der parkeringen er betalt for. Ved udløb eller standsning af parkeringen afregnes tiden til parkering i MobilePay.

App'en viser en kvittering, der evt. kan videresendes til en email.

3.2. Adgang til Tjenesterne, registrering af oplysninger, osv.

3.2.1. En forudsætning for, at Kunden kan få adgang til Tjenesterne er, at Kunden downloader app’en Parkometer. Anvendelse kræver ligeledes, at MobilePay er installeret og funktionsdygtigt på alle tidspunkter.

3.2.2. Kunden registrerer sin nummerplade via App’en Parkometeter, Kunden skal registrere registreringsnummer på mindst et køretøj.

3.2.3. Når registreringen er foretaget, får Kunden en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret, som er tidsbegrænset, og som ikke kan underlicenseres, til at anvende Parkometer-Systemet,

3.2.4. Retten til at anvende Parkometer-Systemet og app’en, gælder så længe Aftalen er i kraft, og så længe Kunden overholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen (herunder disse Almindelige Betingelser og Vilkår).

3.2.5. Parkometer kræver, at Kunden bruger App’en og tillader funktionen ”Lokalitet” samt ”Tillad meddelelser” på mobiltelefonen, således parkeringspladser i nærheden kan vises og vi advisere, når parkeringen udløber.

3.2.6. Parkometers registrering af Kundens nummerplade videregives til kommunen, således parkeringsselskabets P-vagter kan kontrollere, at Kundens parkering er gyldig.

3.2.7 Kunden samtykker herved i, at den elektroniske oplysning om nummerpladen videregives til Parkeringsudbyderen (den pågældende kommune og dens antagne Parkeringsselskab- eller service)


3.3. Kundens forpligtelser og ansvar


3.3.1. Kunden er ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at de relevante køretøjer til enhver tid er korrekt registrerede hos Parkometer. Parkometer er under ingen omstændigheder ansvarlig for fejlregistreringer, uanset registreringsmetode.

3.3.2. Kunden er ansvarlig for at sikre, at MobilePay er installeret og registreret, og at der er tilstrækkelig dækning på den tilknyttede konto. Parkometers realydelse bortfalder, hvis der ikke er økonomisk dækning via MobilePay.

3.3.3. Kunden er ansvarlig for, at App’en på telefonen opbevares og anvendes sikkert og forsvarligt og ikke videregives eller på anden måde gøres tilgængelig for uautoriserede personer.

3.3.4. Kunden må desuden være opmærksom på eventuelt, yderligere instrukser fra Parkometer i relation til anvendelse.

3.3.5. Kunden er ansvarlig for at sikre, at mobiltelefon eller andet teknisk udstyr anvendt af Kunden fungerer korrekt og til enhver tid er kompatibelt med Parkometer-Systemet, og app’en. Kunden er ligeledes ansvarlig for at sikre, at App’en til enhver tid er opdateret. De til enhver tid gældende funktionskrav kan indhentes på hjemmesiden: www.parkometer.dk.


4. Særlige betingelser og vilkår for Parkeringstjenesten


4.1.1. Ved brug af Parkeringstjenesten kan Kunden meddele den pågældende Parkeringsudbyder om, hvornår parkering påbegyndes og hvornår parkering ophører.

4.1.2. Har Kunden accepteret push beskeder fra parkometer og app’en har adgang til internettet, vil der modtages en påmindelse 15 minutter inden udløb af parkeringen samt ved udløb af parkeringen.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at afslutte en parkering, som er startet via Parkeringstjenesten, uanset om Kunden har valgt at modtage en påmindelse eller push-besked. Enten ved at trykke stop på parkeringen eller lade parkeringen udløbe.

4.2. Betingelser for anvendelse

4.2.1. Parkeringstjenesten kan alene anvendes på parkeringspladser og i parkeringsområder (hver for sig en ”Parkeringsplads”), som: app’en angiver Tjenesten som tilgængelig og den tekniske funktion via app’en er virksom.

4.2.2. Når Parkeringstjenesten anvendes, skal Kunden påbegynde en parkering ved at aktivere App’en;

For at sikre, at parkering er påbegyndt på korrekt vis, skal Kunden undersøge, at en bekræftelse-side for påbegyndt parkering vises i App’en med teksten: “Parkering i gang”

4.2.3. Ved anvendelsen af Parkeringstjenesten, skal Kunden i forbindelse hermed angive det parkerede køretøjs registreringsnummer samt vælge pladsen i App’en. Kunden sikre, at den valgte plads svarer til den fysiske Parkeringsplads. Parkometer påtager sig intet ansvar i forbindelse med forkert angivne parkeringsplads (se punkt 11.2a).

4.2.4. Parkometer gemmer oplysninger om parkeringer foretaget af Kunden som nødvendig dokumentation for tjenesteydelsens eksistens. Oplysninger opbevares endvidere til dokumentation i forhold til tvistspørgsmål mellem Kunden, Parkeringsudbyderen og Parkometer. Oplysningernes opbevaring er ligeledes nødvendige i forhold til Parkometers dokumentation over for Parkeringsudbyderen om den leverede ydelse. Oplysninger vil blive slettet, når Parkometer vurderer, at opbevaringen ikke længere er nødvendig til varetagelse af Kundens eller Parkometers saglige interesser.

4.3. Kundens forpligtelser og ansvar 4.3.1. Kunden er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende love og regler samt de regler, der til enhver tid er fastlagt af den pågældende Parkeringsudbyder, eller som på anden vis er gældende i relation til Parkeringspladsen, hvor Kunden parkerer sit køretøj.

4.3.2. Kunden er ansvarlig for, at parkering påbegyndes korrekt ved angivelse af det parkerede køretøjs registreringsnummer og vælger den den pågældende Parkeringsplads i App’en. Kunden er ansvarlig for at sikre, at parkeringspladsen er angivet af Kunden er korrekt, også selvom parkeringspladsen, der foreslås i App’ens lokalitetsfunktion er en anden.

4.3.3. Kunden er ansvarlig for at sikre, at en påbegyndt parkering afsluttes. Kunden angiver en foreløbig sluttid, når parkering påbegyndes. Kunden kan afslutte parkeringen manuelt, hvis pladsen forlades inden udløb.

4.3.4. Såfremt Parkeringstjenesten ikke er tilgængelig eller er ude af drift, når Kunden skal parkere, eller mens Kunden parkerer (f.eks. af grunde der kan henføres til telefonen, mobiltelefonen eller andet teknisk udstyr anvendt af Kunden, eller på grund af fejl, afbrydelse eller forsinkelse af telefon, internet eller andre kommunikationsnetværk), er Kunden ansvarlig for, at der foretages betaling til Parkeringsudbyderen på anden vis og som angivet af Parkeringsudbyderen (eksempelvis ved betaling i den pågældende p-automat).

4.3.5. Kunden er ansvarlig for betaling af eventuelle parkeringsbøder eller - afgifter for ukorrekt parkering (som meddeles eller indkræves i forbindelse med parkeringsovertrædelser). Enhver parkeringsovertrædelse er en sag mellem Kunden og den pågældende Parkeringsudbyder eller politiet.


7. Meddelelse om overdragelse af krav


7.1. Kunden meddeles hermed om, at Parkometer vil overtage den pågældende Parkeringsudbyders krav på Kunden for betaling af Parkeringsafgift umiddelbart efter, at Kunden (i) har afsluttet parkeringen, som blev påbegyndt via Parkeringstjenesten, eller, (ii) alternativt påbegynder en fast parkeringsperiode via Parkeringstjenesten

Kunden accepterer hermed, at betaling med frigørende virkning alene kan ske til Parkometer og ikke den pågældende udbyder af parkeringspladsen.


8. Priser og afgifter


8.1. Priser og afgifter for Parkering. Tillægsydelser er angivet i Parkometers til enhver tid gældende prisliste, som findes på Hjemmesiden og kan specificeres ifm betalingen i App’en. Alle priser og afgifter er inklusive moms. Eventuelle Parkeringsafgifter er ikke inkluderet i Parkometers priser og afgifter.


9. Betalingsbetingelser osv.


9.1. Betalinger foretages enten ved træk på det af Kundens MobilePay-konto, som Kunden anvender. Kunden godkender betalingsmetoden i forbindelse med betaling af parkering.

9.2. Kunden hæfter for betaling efter nærmere påkrav fra Parkometer, såfremt betaling for parkeringsydelsen ikke kan gennemføres via den anvendte MobilePay-konto; herunder hvis Kunden parkerer uden at sikre sig betalingens gennemførelse på mobilen, eller at det efterfølgende ved parkeringens ophør kan konstateres, at betalingen ikke kan gennemføres via MobilePay.


10. Adgang til Parkometer-Systemet, immaterielle rettigheder osv.


10.1. Parkometer-systemet er tilgængeligt 24 timer i døgnet, dog med undtagelse af planlagte afbrydelser til opgraderinger, ændringer og vedligeholdelse. Kunden accepterer, at afvigelser fra den aftalte funktionalitet samt uforudsete fejl og afbrydelser kan opstå. Parkometer forbeholder sig ret til at opdatere Parkometer-Systemet med nye funktioner eller på anden vis ændre det, eksempelvis for at tilpasse det til ny teknologi, nye sikkerhedsstandarder eller nye administrative procedurer. Parkometer påtager sig intet ansvar for eventuelt tab i forbindelse med fejl, driftsproblemer eller manglende adgang til Parkometer-Systemet.

10.2. Alle ophavsrettigheder (herunder rettigheder til computerprogrammer, kildekoder, objektkoder og algoritmer) og øvrige immaterielle rettigheder (herunder varemærker og patentrettigheder) vedrørende Parkometer-Systemet og dets indhold, ejes eller licenseres af Parkometer eller dets leverandører og partnere. Ingen af disse rettigheder overdrages til Kunden i medfør af denne Aftale. Det er ikke tilladt at anvende Parkometer-Systemet eller dets indhold til kommercielle formål. Kunden har ikke ret til at kopiere, distribuere, sælge, offentliggøre, overdrage, udlåne, underlicensere, ændre eller på anden vis råde over softwaren indeholdt i Parkometer-Systemet. Kunden har ikke ret til at foretage reverse engineering, dekompilering, demontering eller på anden vis forsøge at få adgang til software kildekoden.

10.3. Kunden skal så vidt muligt sikre, at alle oplysninger og alt data, som overføres til Parkometer-Systemet, er fri for skadelige elementer, kildekoder eller malware (såsom virus, orm og trojanske heste).

10.4. Parkometer anvender sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af data. Parkometer er ikke ansvarlig for, at data bliver gjort tilgængelige for tredjemand af årsager for hvilke Parkometer ikke bærer et direkte ansvar.


11. Parkometer erstatningsansvar


11.1. Parkometer er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab, som Kunden har pådraget sig som følge af Kundens fejl eller uagtsomhed, hvis Kunden ikke på korrekt vis har påbegyndt eller afsluttet en Tjeneste (uanset om Kunden har valgt at modtage en påmindelse eller en push meddelelse fra Parkometer), hvis Kunden parkerer på en forkert, fysisk parkeringsplads i forhold til den valgte og/eller angivet i app’en at Kunden ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller på anden vis ikke har fulgt Parkometers instrukser; at Kunden har parkeret sit køretøj i strid med gældende love, regler og/eller regler angivet af den pågældende Parkeringsudbyder, eller som på anden vis er gældende for Parkeringspladsen, hvor Kunden parkerer sit køretøj; fejl eller utilstrækkelig funktionalitet på Kundens telefon, mobiltelefon eller andet teknisk udstyr (såsom at udstyret er slukket eller batteriet er løbet tør for strøm); sammenbrud, afbrydelse eller forsinkelser på telefon, internet eller andre kommunikationsnetværk, eller telekommunikationsoperatørens handlinger eller udeladelser, som påvirker Tjenestens funktionalitet eller tilgængelighed; fejl eller defekt i en teknisk funktion, som angiver prisen for den pågældende Parkeringsafgift. at Tjenesten er blevet afbrudt af Parkometer på grund af forhold, der viser sig at være forkerte, men som Parkometer havde grund til at tro var korrekte på tidspunktet for afbrydelsen, og som retfærdiggjorde afbrydelsen; afbrydelser eller utilstrækkelig adgang til en eller flere Tjenester, som Parkometer ikke med rimelighed havde kunnet forudse; at Kunden har mistet eller fået stjålet sin telefon med App og MobilePay, uden at Kunden har oplyst Parkometer herom, eller på anden vis har været udsat for uautoriseret brug; uautoriseret brug af Tjenester; eller force majeure (se punkt 16).

11.3. Parkometer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for indirekte skader såsom eksempelvis driftstab. Parkometer er ikke erstatningsansvarlig i relation til Kundens forhold til eventuelle tredjeparter.


12. Kundens ansvar overfor Parkometer


12.1. Kunden skal holde Parkometer skadesløs for erstatningskrav eller tab som følge af Kundens fejl eller uagtsomhed, Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller på anden vis manglende overholdelse af Parkometers instrukser.

12.2. Kunden skal ligeledes holde Parkometer skadesløs for krav fra tredjeparter, som er en direkte eller indirekte følge af Kundens anvendelse af Tjenesten.


13. Klageadgang


13.1. I tilfælde af at Kunden oplever en mangelfuld ydelse fra Parkometer eller andre uregelmæssigheder i forhold til det leverede, har Kunden mulighed for at klage til Parkometer. Kunden skal yde rimelig assistance til Parkometer i forbindelse med eventuelle undersøgelser i forbindelse med klagen.

13.2. Klager over forkert opkrævede Parkeringsafgifter behandles og afgøres i samråd med den pågældende Parkeringsudbyder eller Partner. I tilfælde af at en sådan klage godkendes, skal Parkometer straks kompensere Kunden for det pågældende beløb. Såfremt klagen afvises, skal Parkometer meddele Kunden udfaldet af behandlingen af klagen og begrunde afgørelsen.


14. Løbetid, førtidig opsigelse osv.


14.1. Denne Aftale er gyldig fra Parkometers godkendelse af Kundens registrering og indtil den opsiges i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen eller indtil andet skriftligt aftales.

14.3. Parkometer er berettiget til straks at suspendere Kundens adgang til Tjenesterne, annullere Kundens adgang og/eller opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt


14.6. Opsigelse af Aftalen påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser, som en Part har pådraget sig overfor den anden Part.


15. Force majeure


Parkometer er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nedbrud eller forsinkelser i gennemførelsen af betingelserne i denne Aftale som følge af forhold, som er uden for Parkometers rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse og andre naturkatastrofer, krigshandlinger, terrorangreb, arbejdskonflikter, nedbrud, afbrydelser eller forsinkelser i telefon, internet eller andre kommunikationsnetværk, restriktioner i den normale trafik, ulykke, eksplosion, uroligheder, og lovgivnings- eller myndighedstiltag.


16. Fortrolighed


Ingen af Parterne må videregive fortrolige oplysninger vedrørende den anden Part uden den anden Parts samtykke. Kunden accepterer dog, at Parkometer deler oplysninger vedrørende Tjenesterne og deres anvendelse med Parkeringsudbydere og Partnere for at overholde sine forpligtelser i forhold til dem. Derudover accepterer Kunden, at Parkometer rapporterer eventuelt misbrug af Tjenesterne, ulovlige aktiviteter, ulovlig eller upassende adfærd og/eller mistanke herom til politiet eller andre kompetente myndigheder.


17. Behandling af personoplysninger osv.


17.1. Personoplysninger behandles og håndteres i henhold til den danske persondatalov (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) og anden gældende lovgivning omkring beskyttelsen af den personlige integritet (herunder eventuel anden lovgivning implementeret i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 95 /46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). Parkometer skal for så vidt angår personoplysninger, som Parkometer behandler, overholde sine forpligtelser i henhold til persondatalovgivningen, uanset om Parkometer agerer som dataansvarlig eller såfremt Parkometer på anden vis agerer som databehandler.

17.2. Som dataansvarlig registrerer og behandler Parkometer personoplysninger vedrørende Kunden, herunder bilens indregistreringsnummer og transaktionsoplysninger. Opdeling af nummerplade + mobilepay

17.3. Tjenesterne indeholder sporingsfunktioner, som eksempelvis sporing af Kundens placering. For at kunne yde en sådan placerings-baseret service, indsamler, behandler og deler Parkometer Kundens placering, herunder Kundens mobiltelefons geografiske placering (her og nu), i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og Datapolitikken.

17.4. Parkometer anvender cookies på hjemmesiden. En cookie er en tekstfil, som gør det muligt at identificere Kundens computer, mobiltelefon eller andet teknisk udstyr.

Parkometer anvender cookies og app tracking til de formål, der er beskrevet i Datapolitikken. Ved registrering hos Parkometer accepterer Kunden, at der lagres cookies og app tracking (det er helt ok)på Kundens computer, mobiltelefon eller andet teknisk udstyr

17.5. Parkometers kundeservice besvarer spørgsmål vedrørende Parkometers behandling af personoplysninger.


18. Ændringer, overdragelse osv.


18.1. Parkometer forbeholder sig ret til at ændre disse Almindelige Betingelser og Vilkår. Såfremt dette sker, skal Parkometer straks oplyse Kunden herom og gøre en ny version af de Almindelige Betingelser og Vilkår tilgængelig for Kunden. Såfremt Kunden herefter fortsætter med at anvende Tjenesterne, anses Kunden for at have accepteret disse ændringer. Kunden vil meddele accept heraf ved den indledende brug af Tjenesten, hvormed Kunden opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændrede vilkår.

18.2. De til enhver tid gældende Almindelige Betingelser og Vilkår findes på Hjemmesiden.

18.3. Parkometer er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen. Sådanne forhold vil fremgå af hjemmesiden og acceptvilkårene i app’en og vil ikke kræve anden, særskilt accept fra Kunden. Derudover er Parkometer berettiget til at anvende underleverandører til opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale.

18.4. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Parkometers forudgående samtykke.


19. Øvrige bestemmelser


19.1. Denne Aftale udgør det fulde aftalegrundlag mellem Parterne for så vidt angår de forhold, som Aftalen vedrører.

19.2. Parterne er enige om, at såfremt en bestemmelse i Aftalen findes at være ugyldig eller uden retskraft, skal de øvrige betingelser og vilkår i Aftalen fortsat finde anvendelse.

19.3. Disse Almindelige Betingelser og Vilkår (samt eventuelle øvrige betingelser og vilkår, som udgør en del af Aftalen) er udarbejdet på forskellige sprog, hvor den danske version udgør den originale sprogversion. Parterne accepterer, at i tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne version og den danske version af de Almindelige Betingelser og Vilkår, skal den danske version have forrang.


20. Lovvalg og tvister


20.1. Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

20.2. Enhver tvist, uenighed eller ethvert krav opstået på grundlag af eller i forbindelse med denne Aftale, eller enhver misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, skal som udgangspunkt løses ved frivillig aftale mellem Parterne. Såfremt Parterne ikke kan nå til en aftale, kan tvisten, på Kundens anmodning, blive behandlet af Center for Klageløsning og eventuelt Forbrugerklagenævnet. En tvist kan også blive behandlet af de danske domstole med byretten som første instans.

20.3. Dette punkt 22 skal være gældende efter ophøret eller udløbet af denne Aftale.


21. Kundeservice


Parkometers kundeservice besvarer spørgsmål vedrørende Aftalen og de Tjenester, som udbydes af Parkometer

Telefon: +45 22 55 55 22
E-mailadresse: support@parkometer.dk